Phép nhân trong tiếng anh

Trong chương này bản thân sẽ trình bày cách đọc và viết tư phép toán cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh. Đó là những phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Cùng CNTA tìm hiểu Cộng trừ nhân phân chia tiếng Anhcác phép tính trong giờ đồng hồ anh là gì nhé!

Cách cộng trừ nhân chia bằng tiếng anh cấp tốc nhất

Các phép tính trong giờ đồng hồ anh là gì?

addition < ə’diʃən > : phép cộng subtraction < səb’ trækʃən > : phép trừ multiplication < mʌltiplication > : phép nhân division < də’ viʒən > : phép chia multiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chương add < æd > : cộng, thêm vào subtract < səb’ trækt > : trừ, giảm đi divide < də’ vaid > : chia plus < plʌs > : cộng, thêm vào minus < ‘mainəs > : trừ, bớt đi

Cộng trừ nhân chia tiếng Anh là gì?

Phép cộng trong giờ Anh là gì?

Phép cộng trong giờ Anh là Addition: < ə’diʃən >.

Bạn đang xem: Phép nhân trong tiếng anh


Có thể chúng ta quan tâm

Với phép cộng:

Để màn trình diễn cho dấu cùng (+), bạn có thể sử dụng and, make hoặc plus. Để biểu diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng đụng từ to be hoặc equal

Dưới đó là các bí quyết nói khác nhau cho việc 7 + 4 = 11:

– Seven và four is eleven. – Seven & four’s eleven. – Seven and four are eleven. – Seven & four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn từ Toán học).

*
Phép cộng (Addition) trong tiếng Anh

Phép trừ trong giờ Anh là gì?

Phép trừ trong tiếng Anh là Subtraction: < səb’ trækʃən >.

Với phép trừ:

Để màn trình diễn cho dấu trừ (-), chúng ta có thể sử dụng minus. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng giới trường đoản cú from với bí quyết nói ngược lại. Để trình diễn kết quả, bạn có thể sử dụng rượu cồn từ to be hoặc equal

Dưới đây là các biện pháp nói khác nhau cho vấn đề 11 – 7 = 4:

– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách miêu tả theo ngôn từ Toán học)

Phép nhân trong tiếng Anh là gì?

Phép nhân trong tiếng Anh là Multiplication: < mʌltiplication >.

Xem thêm:

Với phép nhân:

Để biểu diễn cho dấu nhân (x), bạn cũng có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc chúng ta cũng có thể nói hai số nhân tiếp tục nhau, trong số ấy số nhân sản phẩm hai trình diễn ở dạng số nhiều. Để màn biểu diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng rượu cồn từ to be hoặc equal

Dưới đó là các biện pháp nói khác biệt cho câu hỏi 5 x 6 = 30:

– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách miêu tả theo ngôn ngữ Toán học)

Phép phân tách trong tiếng Anh là gì?

Phép chia trong tiếng Anh là Division: < də’ viʒən >.

Với phép chia:

Để màn trình diễn cho dấu phân tách (÷), chúng ta có thể sử dụng divided by. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng into theo cách nói trái lại như trong phép trừ. Để màn biểu diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng động từ to be, equal hoặc sử dụng go.

Dưới đây là các bí quyết nói không giống nhau cho bài toán 20 ÷ 5 = 4:

– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học)

Ghi chú: Nếu bài toán có các số hạng hoặc công dụng là những số thập phân hoặc dạng phân số, bạn tham khảo cách hiểu viết những số trong các chương trước.

Ví dụ bài toán với 5 ÷ 2 = 2.5 thì chúng ta cũng có thể nói:

Five divided by five is/equals two point five.

Các dấu cộng trừ nhân phân chia trong giờ đồng hồ anh

+ Dấu cộng Plus /plʌs/  Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/ ± Dấu cộng hoặc trừ Plus /plʌs/ or minus /ˈmaɪ.nəs/ x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/ ÷ Dấu chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/

Các vết khác trong giờ đồng hồ anh

STT  Ký Hiệu Tên Dấu Tiếng Anh Phiên Âm
1  .   Dấu Chấm  Dot  /dɒt/
2 .  Dấu chấm cuối câu  Period  /ˈpɪə.ri.əd/
3 ,  Dấu phẩy  Comma  /ˈkɒm.ə/
4  Dấu nhì chấm  Colon  /ˈkəʊ.lɒn/
5 ;  Dấu chấm phẩy  Semicolon  /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/
6  Dấu 3 chấm  Ellipsis  /iˈlɪp.sɪs/
7  Dấu chấm cảm  Exclamation mark  /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/
8 ?  Dấu hỏi  Question mark  /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/
9  Dấu gạch men ngang dài  Dash  /dæʃ/
10  Dấu gạch ngang ngắn  Hyphen  /ˈhaɪ.fən/
11 ( )  Dấu ngoặc  Parenthesis (hoặc ‘brackets’)  /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/
12 < >  Dấu ngoặc vuông  Square brackets  /ˈskweə ˌbræk.ɪts/
13  Dấu phẩy bên trên bên phải  Apostrophe  /əˈpɒs.trə.fi/
14 ‘ ‘  Dấu trích dẫn đơn  Single quotation mark  /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
15 ” ”   Dấu trích dẫn kép  Double quotation marks  /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
16 &  Dấu và  Ampersand  /ˈæm.pə.sænd/
17  Dấu mũi tên  Arrow  /ˈær.əʊ/
18 +  Dấu cộng  Plus  /plʌs/
19  Dấu trừ  Minus  /ˈmaɪ.nəs/
20 ±  Dấu cùng hoặc trừ  Plus or minus  /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/
21 x  Dấu nhân  is multiplied by  /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/
22 ÷  Dấu chia  is divided by  /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/
23 =  Dấu bằng  is equal to  /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
24  Dấu không bằng  is not equal to  /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
25  Dấu Trùng  is equivalent to  /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/
26 /ɪz/ /les/ /ðæn/
27  Dấu nhỏ tuổi hơn hoặc bằng  is less than or equal to  /ɪz/ /les/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
28  Dấu lơn hơn hoặc bằng  is more than or equal to  /ɪz/ /mɔːr/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
29 %  Phần trăm  Percent  /pəˈsent/
30  Vô cực  Infinity  /ɪnˈfɪn.ə.ti/
31 °  Độ  Degree  /dɪˈɡriː/
32 °C  Độ C  Degree(s) Celsius /dɪˈɡriː/ /ˈsel.si.əs/
33  Biểu tượng phút  Minute  /ˈmɪn.ɪt/
34  Biểu tượng giây  Second  /ˈsek.ənd/
35 #  Biểu tượng số  Number  /ˈnʌm.bər/
36
 
 A còng  At  /ət/
37 /  Dấu xuyệt trái  Forward slash  /ˈfɔː.wəd ˌslæʃ/ /ˈbək.slæʃ/
38
*
 Dấu xuyệt phải  Back slash  /ˈbək.slæʃ/
39 *  Dấu sao  Asterisk  /ˈæs.tər.ɪsk/