PHÉP TÍNH TRONG TIẾNG ANH

Trong chương thơm này mình đang trình diễn cách đọc cùng viết Bốn phép tân oán cơ phiên bản vào giờ Anh. Đó là các phxay toán thù cộng, trừ, nhân, phân chia. Cùng CNTA mày mò Cộng trừ nhân chia tiếng Anhnhững phnghiền tính vào giờ anh là gì nhé!

Cách cùng trừ nhân phân tách bằng tiếng anh nkhô cứng độc nhất

Các phnghiền tính vào tiếng anh là gì?

addition < ə’diʃən > : phép cộng subtraction < səb’ trækʃən > : phép trừ multiplication < mʌltiplication > : phép nhân division < də’ viʒən > : phxay chia multiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chương add < æd > : cùng, thêm vào subtract < səb’ trækt > : trừ, bớt đi divide < də’ vaid > : chia plus < plʌs > : cùng, thêm vào minus < ‘mainəs > : trừ, bớt đi

Cộng trừ nhân phân tách giờ Anh là gì?

Phnghiền cùng trong tiếng Anh là gì?

Phnghiền cộng vào giờ đồng hồ Anh là Addition: < ə’diʃən >.

Bạn đang xem: Phép tính trong tiếng anh

Với phxay cộng:

Để trình diễn mang lại vết cộng (+), bạn cũng có thể áp dụng và, make hoặc plus. Để trình diễn kết quả, chúng ta có thể áp dụng động trường đoản cú to lớn be hoặc equal

Dưới đấy là những giải pháp nói không giống nhau cho bài bác toán 7 + 4 = 11:

– Seven và four is eleven. – Seven & four’s eleven. – Seven và four are eleven. – Seven và four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách mô tả theo ngôn ngữ Tân oán học).

*
Phxay cùng (Addition) vào giờ Anh

Phxay trừ trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Phép trừ vào giờ đồng hồ Anh là Subtraction: < səb’ trækʃən >.

Với phxay trừ:

Để trình diễn mang lại lốt trừ (-), chúng ta có thể áp dụng minus. Hoặc chúng ta có thể sử dụng giới từ from với giải pháp nói ngược chở lại. Để màn trình diễn kết quả, bạn có thể sử dụng hễ tự khổng lồ be hoặc equal

Dưới đó là những biện pháp nói không giống nhau đến bài bác toán 11 – 7 = 4:

– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là bí quyết diễn đạt theo ngôn ngữ Tân oán học)

Phép nhân trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Phnghiền nhân trong giờ Anh là Multiplication: < mʌltiplication >.

Xem thêm:

Với phép nhân:

Để màn biểu diễn cho dấu nhân (x), bạn cũng có thể thực hiện multiplied by hoặc times. Hoặc bạn cũng có thể nói nhị số nhân liên tiếp nhau, trong số ấy số nhân máy hai màn biểu diễn làm việc dạng số những. Để màn trình diễn hiệu quả, chúng ta có thể áp dụng hễ từ to be hoặc equal

Dưới đây là những giải pháp nói khác nhau mang đến bài tân oán 5 x 6 = 30:

– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là biện pháp diễn tả theo ngôn từ Tân oán học)

Phnghiền phân tách vào tiếng Anh là gì?

Phxay chia trong giờ Anh là Division: < də’ viʒən >.

Với phnghiền chia:

Để trình diễn mang lại lốt chia (÷), chúng ta cũng có thể sử dụng divided by. Hoặc chúng ta có thể sử dụng into Theo phong cách nói ngược trở lại như trong phép trừ. Để màn trình diễn công dụng, bạn có thể sử dụng hễ từ to be, equal hoặc thực hiện go.

Dưới đó là các biện pháp nói không giống nhau mang đến bài xích tân oán trăng tròn ÷ 5 = 4:

– Five sầu inkhổng lồ twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là biện pháp mô tả theo ngôn ngữ Toán học)

Ghi chú: Nếu bài xích toán thù tất cả các số hạng hoặc tác dụng là những số thập phân hoặc dạng phân số, các bạn xem thêm giải pháp gọi viết những số trong các cmùi hương trước.

lấy một ví dụ bài tân oán cùng với 5 ÷ 2 = 2.5 thì chúng ta cũng có thể nói:

Five sầu divided by five sầu is/equals two point five.

Các vệt cùng trừ nhân chia trong giờ anh

+ Dấu cộng Plus /plʌs/  Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/ ± Dấu cùng hoặc trừ Plus /plʌs/ or minus /ˈmaɪ.nəs/ x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/ ÷ Dấu chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/

Các vết khác vào giờ anh

STT  Ký Hiệu Tên Dấu Tiếng Anh Phiên Âm
1  .   Dấu Chấm  Dot  /dɒt/
2 .  Dấu chnóng cuối câu  Period  /ˈpɪə.ri.əd/
3 ,  Dấu phẩy  Comma  /ˈkɒm.ə/
4  Dấu nhị chấm  Colon  /ˈkəʊ.lɒn/
5 ;  Dấu chnóng phẩy  Semicolon  /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/
6  Dấu 3 chấm  Ellipsis  /iˈlɪp.sɪs/
7  Dấu chnóng cảm  Exclamation mark  /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/
8 ?  Dấu hỏi  Question mark  /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/
9  Dấu gạch men ngang dài  Dash  /dæʃ/
10  Dấu gạch ngang ngắn  Hyphen  /ˈhaɪ.fən/
11 ( )  Dấu ngoặc  Parenthesis (hoặc ‘brackets’)  /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/
12 < >  Dấu ngoặc vuông  Square brackets  /ˈskweə ˌbræk.ɪts/
13  Dấu phẩy phía bên trên bên phải  Apostrophe  /əˈpɒs.trə.fi/
14 ‘ ‘  Dấu trích dẫn đơn  Single quotation mark  /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
15 ” ”   Dấu trích dẫn kép  Double quotation marks  /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
16 &  Dấu và  Ampersand  /ˈæm.pə.sænd/
17  Dấu mũi tên  Arrow  /ˈær.əʊ/
18 +  Dấu cộng  Plus  /plʌs/
19  Dấu trừ  Minus  /ˈmaɪ.nəs/
20 ±  Dấu cộng hoặc trừ  Plus or minus  /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/
21 x  Dấu nhân  is multiplied by  /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/
22 ÷  Dấu chia  is divided by  /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/
23 =  Dấu bằng  is equal to  /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
24  Dấu không bằng  is not equal to  /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
25  Dấu Trùng  is equivalent to  /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/
26 /ɪz/ /les/ /ðæn/
27  Dấu Nhỏ rộng hoặc bằng  is less than or equal to  /ɪz/ /les/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
28  Dấu lơn hơn hoặc bằng  is more than or equal to  /ɪz/ /mɔːr/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
29 %  Phần trăm  Percent  /pəˈsent/
30  Vô cực  Infinity  /ɪnˈfɪn.ə.ti/
31 °  Độ  Degree  /dɪˈɡriː/
32 °C  Độ C  Degree(s) Celsius /dɪˈɡriː/ /ˈsel.si mê.əs/
33  Biểu tượng phút  Minute  /ˈmɪn.ɪt/
34  Biểu tượng giây  Second  /ˈsek.ənd/
35 #  Biểu tượng số  Number  /ˈnʌm.bər/
36